INFORMACIJE

Izdelek in storitev
Izdelki strojnega tehnika so skonstruirani enostavni elementi, podsklopi in naprave za uporabo standardnih in nestandardnih elementov. Kot storitev šteje vodenje različnih strojnih opravil in vzdrževalnih del.
Znanja in spretnosti
Strojni tehnik obvlada računalniško tehniko in zna oblikovati pisno dokumentacijo z računalnikom. Pozna osnovne vrste obdelovalnih, procesnih, montažnih in drugih tehnologij. Pozna osnove konstruiranja in dimenzioniranja ter pomen tehničnih predpisov in standardov.
Psihofizične sposobnosti
Strojni tehnik opravlja svoje delo večinoma v zaprtih in urejenih delovnih prostorih. Redkeje dela opravljati na prostem pri montaži ali prevzemu blaga. Posamezne delovne naloge so vezane na delo v težjih pogojih, v vročini, prahu in ob večji koncentraciji plinov. Psihofizične sposobnosti za uspešno delo v poklicu so: smisel za tehnične in mehanične probleme, sposobnosti prostorske predstave, splošna iznajdljivost, smisel za reševanje matematičnih problemov, razlikovanje barv in smisel za risanje.
Interesi
Je samoiniciativen, iznajdljiv in sposoben presoje v novonastalih situacijah. Pri delu mora biti komunikativen in zna presoditi, kaj se od njega pričakuje. Pripravljen je sodelovati v skupini in ima interes za dodatno usposabljanje.
Razmere za delo
Strojni tehnik dela večinoma v zaprtih in urejenih delovnih prostorih, v prisotnosti drugih, pogosto v dveh ali celo v treh izmenah. Obvlada telesne aktivnosti, ki so pomembne za varno delo, metode ter postopke za racionalno uporabo energije, materiala in časa.
Nevarnosti
Delo strojnega tehnika običajno fizično ni zahtevno. Zaradi natančnosti pri delu se zahteva zdrav vid, sluh in spretne roke. Imeti mora tudi zdravo hrbtenico, ker je delo v precejšnji meri povezano s sedenjem ter rahlo upognjeno držo. Zaščitna sredstva se uporabljajo občasno, če to zahtevajo delovne razmere.
Možnosti zaposlovanja
Trenutno razpisana prosta delavna mesta.
Izobraževanje
Za opravljanje poklica je potrebna srednja strokovna izobrazba strojne smeri.

Podrobnejsi opis

Kratek opis

Tehnik za strojništvo ali strojni tehnik je zaposlen v vseh industrijskih dejavnostih, v obrti, trgovini pa tudi v nekaterih negospodarskih dejavnostih.

Kaj delavec običajno dela
Delovna področja, ki jih opravlja strojni tehnik, so raznovrstna in široka. Strojni tehnik se ukvarja s konstruiranjem in projektiranjem posameznih strojnih delov, orodij in priprav za proizvodnjo. Izdeluje in uporablja tehnično in tehnološko dokumentacijo ter jo ureja in arhivira z uporabo modernih pripomočkov, snuje in konstruira enostavne elemente, podsklope in naprave. Upravlja in nastavlja numerično vodene obdelovalne in druge stroje ter naprave ter izvaja tehniške in tehnološke meritve z enostavnimi in zahtevnimi pripomočki. Pri delu lahko vodi skupino v proizvodnji, v vzdrževalnih, servisnih in drugih dejavnostih. Lahko vodi tudi manjše samostojno podjetje. Pogosto pripravlja proizvodno-tržne parametre, skrbi za zagotavljanje varstvenih ukrepov in varstva okolja, komunicira s strankami ali izvaja praktični pouk.

OPIS POKLICA

Srednješolski izobraževalni program “strojni tehnik” je prava izbira za tiste, ki jih navdušuje tehnika, računalništvo in novi izzivi sodobnega sveta na področjih okoljevarstva in najnovejših tehnologij.Kdo ve o teh velikokrat zapletenih sistemih največ? Gotovo strojniki, ki udejanjajo svoje znanje pri snovanju novih izdelkov, strojev in naprav ter sistemov vodenja in upravljanja na področjih energetike in strojegradnje, mehatronike, avtomobilizma, okoljske tehnologije, itd.