Praktični pouk

Zgoraj je primer praktičnega pouka v šoli ali v podjetju.

Interesne dejavnosti so sestavni del predmetnikov v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Z njimi dijaki razširjajo in poglabljajo splošna in posebna znanja. Izvajajo se kot vsebinski sklopi in ne kot razporejene ure v okviru urnika. Šola v letnem delovnem načrtu natančno razporedi izvajanje dejavnosti v treh sklopih. Z natančno razporeditvijo ur seznani dijake in starše po sprejetju letnega delovnega načrta, predvidoma do konca septembra.